IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Rättsfall

Här kan du läsa om vissa av myndighetens överklaganden och yttranden i mål om arbetslöshetsförsäkringen som ännu inte är avgjorda i förvaltningsdomstolarna. Frågor som är viktiga för rättstillämpningen och av allmänintresse publiceras i fulltext. När domen har meddelats i dessa mål publicerar vi den i sin helhet som ett avgörande. Vi publicerar också andra domar som är viktiga för rättstillämpningen inom IAF:s verksamhetsområde.

Avgörande

Dom i förvaltningsrättens mål nr 4370-18

Fråga om giltig anledning att lämna sitt arbete är styrkt genom läkarintyg.

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 475-17

Fråga om arbetslöshetsersättning har betalats ut i strid mot 43 b § ALF och IAF haft rätt att återkräva statsbidrag.

Domen

Avgörande

Dom i förvaltningsrättens mål nr 4713-17

Fråga om arbetslöshetsersättning har betalats ut i strid mot 37 § LAK och IAF haft rätt att återkräva statsbidrag.

Domen

Avgörande

Dom i förvaltningsrättens mål nr 4715-17

Fråga om arbetslöshetsersättning har betalats ut i strid mot 37 § LAK och IAF har rätt att återkräva statsbidrag.

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 2789-17

Frågan i målet är om förtroendearbetstid ska medräknas i arbetsvillkoret.

Domen

Avgörande

Dom i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 5230-17

Fråga om det vid beräkning av dagsförtjänsten går att beakta andra inkomster som en ersättningssökande har haft under ramtiden vid sidan av det avgångsvederlag...

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 2722-17

Fråga om ändrade familjeförhållanden kunnat utgöra giltig anledning enligt 43 b § första punkten ALF att på egen begäran lämna en...

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 6307-17

Fråga om hur kvalificeringskraven i 39 § första stycket i ALF ska tillämpas för att få en bisyssla godkänd.

Domen

Avgörande

Dom i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 1610-17

Ändrad praxis när det gäller förutsättningarna för att bevilja en sökande, som tidigare beviljats grundersättning, inkomstrelaterad ersättning efter att...

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 4519-17

Frågan i målet är om en person som genom att i försäkran för aktivitetsstöd lämnat oriktiga uppgifter om full närvaro i sitt program under ett betydande...

Domen