IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Föreningsrättsliga bestämmelser

Bestämmelser ur lag, förordning och föreskrift som rör arbetslöshetskassor och medlemskap i en arbetslöshetskassa.

Föreskrift

Avsnitt 3 - Medlemskap

Ny grundföreskrift IAFFS 2021:2 från den 3 maj 2021

Avgiften ändras till att uppgå till 7 kronor per ersättningsdag.

Föreskrift

Avsnitt 8 - Den kompletterande arbetslöshetskassan

Ny grundföreskrift IAFFS 2021:2 från den 3 maj 2021

Avgiften ändras till att uppgå till 7 kronor per ersättningsdag.

Föreskrift

Avsnitt 1 - Allmänna bestämmelser och registrering av arbetslöshetskassor

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2018:1. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2017:6 upphör därmed att gälla.

Avsnitt 11 - Statsbidrag och uppgiftsskyldighet

Paragraferna 93-94 a-g samt 100 § LAK. Det rör dels arbetslöshetskassornas rätt att få statsbidrag för kostnader som kassorna har för utbetald arbetslöshetsersättning och återbetalning av statsbidrag...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser
  • Senast ändrad 10 december 2018
Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2018:6. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2017:6 upphör därmed att gälla.

Avsnitt 12 - Omprövning och överklagan

Paragraferna 95 - 116 i LAK om överklagande av en arbetslöshetskassas beslut, överklagande av beslut från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, gemensamma bestämmelser om överklagande, ...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser
  • Senast ändrad 1 juli 2014

Nytt rättsfall

Nytt rättsfall (Arbetslöshetskassas talerätt enligt LAK) Kammarrätten i Stockholms beslut i målnr 2850-13, 2820-13.