IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Kapitel 7 - Artikel 63 – Undantag från regeln om bosättning

När det finns undantag från regeln om bosättning enligt artikel 63 i förordning nr 883/2004.

I detta kapitel återges endast de artiklar och paragrafer som har relevans i kapitlet. Vidare återges artiklarna och paragraferna enligt den senaste lydelsen i respektive författning. Det kan därför finnas övergångsbestämmelser i tidigare författningar som fortfarande gäller. Se riksdagens, regeringens, IAF:s och den europeiska kommissionens webbsidor för ytterligare information om författningstexten respektive övergångsbestämmelser.

Ändring i förordning

Ändring i artikel 63 förordning nr 883/2004 med anledning av den nya artikeln 65a i samma förordning, förordning nr 465/2012.

Förordning nr 883/2004

Artikel 63 

Särskilda bestämmelser för undantag från regeln om bosättning

För detta kapitels syfte ska artikel 7 tillämpas endast i de fall som föreskrivs i artiklarna 64, 65 och 65a och inom där angivna gränser.

Artikel 7 – Upphävande av krav på bosättning

Om annat inte föreskrivs i denna förordning, skall kontantförmåner enligt en eller flera medlemsstaters lagstiftning eller enligt denna förordning inte minskas, ändras, hållas inne, dras in eller förverkas med anledning av att mottagaren eller dennes familjemedlemmar är bosatta i en annan medlemsstat än den där institutionen med ansvar för betalningen är belägen.

Övrigt

I artikel 63 slås fast att huvudregeln i artikel 7, där det framgår att en persons bosättning inte ska vara en förutsättning för utbetalning av förmåner, endast ska tillämpas i de fall som föreskrivs i artiklarna 64 och 65 och inom de gränser som anges där. Det innebär att när artiklarna 61 (sammanläggning) och 62 (beräkning) tillämpas kan det ställas krav på att en person är bosatt i Sverige för att ha rätt till ersättning.

För att artikel 64 (export av arbetslöshetsersättning) ska kunna tillämpas måste kravet på bosättning i det land som betalar ut ersättningen vara upphävt.

De fall som föreskrivs i artikel 65, och som omfattas av artikel 7, är när en person är delvis eller periodvis arbetslös (artikel 65.1) samt när en oäkta gränsarbetare beviljas ersättning i det land där han eller hon senast arbetade (artikel 65.5.b).