IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remisser

Regering, riksdag och olika departement kan begära myndigheters synpunkter på förslag till nya lagar, förordningar och andra bestämmelser.

Här redovisar vi svar på remisser som vi lämnat från 2018 och framåt. Tidigare remissvar kan beställas från vår registratur. 

Remissvar om etablering för fler

IAF har tagit del av utredningens förslag Etablering för fler - jämställda möjligheter till integration (SOU 2023:24) med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde.

Remissvar om behöriga myndigheter enligt EU-förordning om en gemensam digital ingång

IAF har med utgångspunkt i myndighetens ansvarsområde tagit del av promemorian Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång och instämmer i promemorians bedömningar och förslag.

Remissvar om fler veckor med omställningsstudiestöd

IAF har ombetts att svara på departementspromemorian Ds 2022:29 Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Remissvar om betänkandet En ny lag om stöd vid korttidsarbete

Finansdepartementet vill ha IAF:s synpunkter på kommitténs bedömning av bland annat om det finns fortsatt behov av två system för korttidsarbete, om det finns möjligheter till förenkling av regelverket och om det finns behov av en förändrad och förstärkt reglering för att förhindra felaktiga utbetalningar.

Remissvar om Skatteverkets promemoria Lönegaranti

Arbetsmarknadsdepartementet vill ha IAF:s synpunkter på Skatteverkets förslag på åtgärder för att hindra felaktiga utbetalningar som upptäcks i samband med handläggning och kontroll av lönegarantiärenden.

Remissvar om föreskrifter om leverantörers uppgiftsskyldighet

IAF har lämnat synpunkter på Arbetsförmedlingens remiss av förslag till föreskrifter om leverantörers uppgiftsskyldighet.

Remissvar om utökat informationsutbyte

IAF har med utgångspunkt i myndighetens ansvarsområde tagit del av departementspromemorian Ds 2022:13 Utökat informationsutbyte.

Remissvar om Riksdagens betänkande Översyn av JO-ämbetet

Remissvaret avser betänkandet Översyn av JO-ämbetet (2021/22:URF2). IAF instämmer i bedömningar och förslag med utgångspunkt utifrån det som rör myndighetens ansvarsområde. IAF vill särskilt framhålla det viktiga förslaget att i JO:s instruktion förtydliga att JO:s tillsyn även omfattar privata utförare när de bedriver verksamhet som utgör myndighetsutövning.

Remissvar om Rätt och lätt - ett förbättrat regelverk för VAB

IAF har utifrån myndighetens verksamhetsområde tagit del av förslagen i betänkandet Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31).

Remissvar om stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott

IAF har tagit del av utredningen Stärkt arbete att bekämpa bidragsbrott - administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott (SOU 2022:37). Av remissvaret framgår att IAF instämmer i de brister som utredningen har identifierat och i huvudsak i de förslag som lämnas av utredningen. IAF yttrar sig främst om innehållet i kapitel 8-10.

Remissvar om ett flexiblare karensvillkor i arbetslöshetsförsäkringen

IAF har granskat promemorians förslag om ett flexiblare karensvillkor i arbetslöshetsförsäkringen Ds 2022:10 och tillstyrker förslaget.

Remissvar om Ett förbättrat trygghetssystem för företagare - enklare och mer förutsägbart

IAF har utifrån myndighetens verksamhetsområde tagit del av betänkandet och har lämnat vissa påpekanden i tre av förslagen i utredningen.

Remissvar om utökade möjligheter att lämna underrättelser om felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen på medium för automatiserad behandling

IAF har tagit del av promemorian från Finansdepartementet som innehåller förslag som möjliggör ett digitalt lämnande av underrättelser till arbetslöshetskassorna enligt lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

Remissvar om ny förverkandelagstiftning

IAF har utifrån myndighetens verksamhetsområde tagit del av förverkandeutredningens betänkandet Ny förverkandelagstiftning (SOU 2021:100) och har inga synpunkter på innehållet i förslagen.

Remissvar om Riksarkivets förslag till författningar, FormatE

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har beretts tillfälle att lämna remissvar på Riksarkivets förslag till författningar FormatE, RA-KS 2021/18. IAF har inga synpunkter på förslagen till författningar.

Remissvar om Europeiska kommissionens förslag till direktiv om förbättrade arbetsvillkor på digitala plattformar

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har inga invändningar mot att förslaget till direktiv om förbättrade arbetsvillkor på digitala plattformar införs. IAF lämnar dock några synpunkter att ta i beaktande inför den fortsatta beredningen.

Remissvar om Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa

IAF har inga synpunkter på förslaget i promemorian om Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa.

Remissvar om vissa lagförslag med anledning av reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet

IAF har lämnat sitt svar på departementspromemorian Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27).

Remissvar om arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen

Av IAF:s remissvar framgår bland annat att det primära syftet enligt IAF är att arbetslöshetskassornas myndighetsutövning, dvs. ärendehantering enligt lagen om arbetslöshetsersättning, sker på ett rättssäkert sätt.