IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remisser

Regering, riksdag och olika departement kan begära myndigheters synpunkter på förslag till nya lagar, förordningar och andra bestämmelser.

Här redovisar vi svar på remisser som vi lämnat från 2018 och framåt. Tidigare remissvar kan beställas från vår registratur. 

Remissvar om översynen av F-skattesystemet

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har granskat förslagen i betänkandet F-skattesystemet - en översyn (SOU 2019:31). IAF:s bedömning är att förslagen är väl avvägda utifrån myndighetens uppdrag.

Remissvar om införande av etableringsjobb

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har granskat förslagen i departementspromemorian Etableringsjobb (Ds 2019:13).

Remissvar om höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har granskat förslagen om höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem (Ds 2019:2).

Remissvar om betänkandet av 2018 års skogsbrandsutredning

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har tagit del av förslagen i betänkandet av 2018 års skogsbrandsutredning(SOU 2019:7) och har inte några synpunkter på innehållet i förslagen.

Regeringens pm Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

IAF har tagit del av förslagen och har inte några synpunkter på innehållet i förslagen.

Remissvar om beredskapsåtgärder vid ett avtalslöst brexit

IAF ser positivt på förslagen på åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit.

Delbetänkandet SOU 2018:49 om F-skattesystemet - några särskilt utpekade frågor

IAF delar utredningens bedömning att det finns skäl att överväga ändringar i bestämmelserna om F-skatt i 9 kap. skatteförfarandelagen avseende falska egenföretagare men inte när det gäller egenanställning eller liknande.

Betänkandet SOU 2018:54 En effektivare kommunal räddningstjänst

IAF:s remissvar begränsar sig till betänkandets förslag om ett undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning. IAF avstyrker de föreslagna ändringarna i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF).

Förslag till förordningsändringar till följd av proposition om moderna regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn

IAF har inte några synpunkter på förslaget att allmän åklagare ska ges i uppgift att inleda förfaranden om hävning av en registrering som strider mot allmänna intressen.

Betänkandet SOU 2017:101 Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - en ny modell för föräldraförsäkringen

IAF har tidigare i ett delyttrande den 22 februari 2018 avseende delar av betänkandets förslag ansett att förslagen kommer att gynna jämställdheten i arbetslivet.

Regeringens promemoria om Lönegaranti och utbetalande myndighet (Ds 2017:67)

IAF har tagit del av förslagen och har inte några synpunkter på innehållet i förslagen.

Regeringens pm om behovet av anpassningar till EU:s nya förordning om förenkling av kraven på framläggande av vissa officiella handlingar, Dnr Ju2017/01978/L6

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har tagit del av förslagen och har inte några synpunkter på innehållet i förslagen.

Regeringens pm Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede, Dnr S2017/06606/SF

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) är positiv till förslagen och vill också framhålla att det är viktigt att regelverket följs upp och utvärderas så att det inte överutnyttjas.