IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remisser

Regering, riksdag och olika departement kan begära myndigheters synpunkter på förslag till nya lagar, förordningar och andra bestämmelser.

Här redovisar vi svar på remisser som vi lämnat från 2018 och framåt. Tidigare remissvar kan beställas från vår registratur. 

Remissvar om utökade möjligheter att lämna underrättelser om felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen på medium för automatiserad behandling

IAF har tagit del av promemorian från Finansdepartementet som innehåller förslag som möjliggör ett digitalt lämnande av underrättelser till arbetslöshetskassorna enligt lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

Remissvar om ny förverkandelagstiftning

IAF har utifrån myndighetens verksamhetsområde tagit del av förverkandeutredningens betänkandet Ny förverkandelagstiftning (SOU 2021:100) och har inga synpunkter på innehållet i förslagen.

Remissvar om Riksarkivets förslag till författningar, FormatE

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har beretts tillfälle att lämna remissvar på Riksarkivets förslag till författningar FormatE, RA-KS 2021/18. IAF har inga synpunkter på förslagen till författningar.

Remissvar om Europeiska kommissionens förslag till direktiv om förbättrade arbetsvillkor på digitala plattformar

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har inga invändningar mot att förslaget till direktiv om förbättrade arbetsvillkor på digitala plattformar införs. IAF lämnar dock några synpunkter att ta i beaktande inför den fortsatta beredningen.

Remissvar om Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa

IAF har inga synpunkter på förslaget i promemorian om Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa.

Remissvar om vissa lagförslag med anledning av reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet

IAF har lämnat sitt svar på departementspromemorian Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27).

Remissvar om arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen

Av IAF:s remissvar framgår bland annat att det primära syftet enligt IAF är att arbetslöshetskassornas myndighetsutövning, dvs. ärendehantering enligt lagen om arbetslöshetsersättning, sker på ett rättssäkert sätt.

Remissvar om betänkandet Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen

IAF har granskat förslagen i betänkandet med utgångspunkt i vårt uppdrag att utöva tillsyn över arbetslöshetsförsäkringen och arbetslöshetskassorna. Vad gäller arbetslöshetsförsäkringen så lämnar inte utredningen något förslag och det har bland annat inte utretts hur regler om beräkning av ersättning skulle tillämpas.

Remissvar om genomförande av principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd

IAF har granskat förslagen i promemoriorna Ds 2021:16, Ds 2021:17 och Ds 2021:18 i förhållande till myndighetens uppdrag att arbeta för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring och myndighetens mål att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad.

Remissvar om förslaget om kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om en gemensam digital ingång

IAF ser positivt på att det i förslaget framgår tydligt vilka som är behöriga aktörer. I övrigt lämnar vi inga ytterligare synpunkter.

Remissyttrande om ändringar i behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har beretts tillfälle att yttra sig över Försäkringskassans hemställan om ändringar i 114 kap. SFB samt i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration.

Remissvar om struktur för ökad motståndskraft

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har tagit del av betänkandet Struktur för ökad motståndskraft, SOU 2021:25, utifrån myndighetens verksamhetsområde.

Remissvar om konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

IAF har tagit del av promemorian och har utifrån myndighetens ansvarsområde inte några synpunkter på förslagen.

Remissvar om Äldre har aldrig varit yngre - allt fler kan och vill arbeta längre

IAF har tagit del av betänkandet utifrån myndighetens verksamhetsområde och har inga invändningar mot förslaget.

Remissvar om en gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)

IAF har tagit del av utredningens förslag i betänkandet utifrån myndighetens verksamhetsområden inom arbetsliv och arbetsrelaterade trygghetssystem.

Remissvar om SOU 2020:66

IAF har tagit del av betänkandet "Samverkande krafter - för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk", SOU 2020:66.

Remissvar om införandet av en familjevecka Ds 2020:24

IAF konstaterar i sitt remissvar att förslaget inte påverkar regelverket för arbetslöshetsförsäkringen och har därför inga synpunkter på förslaget.

Remissvar om Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen

IAF har tagit del av utredningens förslag i betänkandet utifrån myndighetens verksamhetsområde och har inga synpunkter mot förslagen.