IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Aktuellt och pressmeddelanden

Här finns alla nyheter och pressmeddelanden från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen från 2018 och framåt.

Pressmeddelande

IAF förelägger Alfa-kassan och Kommunals arbetslöshetskassa att vidta åtgärder för att förkorta handläggningstider

I ett beslut från IAF föreläggs Alfa-kassan och Kommunals arbetslöshetskassa att vidta åtgärder för att förkorta deras handläggningstiderna för de som söker arbetslöshetsersättning för första gången.

Nyhet

Ny layout för statistik från IAF

Från och med 13 april har vi ett nytt utseende på vår statistikdatabas. Uppgifterna från databasen presenteras i en ny layout med fördefinierade tabeller eller diagram. Målet med det nya utseendet är att ge användare en bra överblick och göra det lätt välja hur du vill ta del av de statistikuppgifter som du är intresserad av.

Nyhet

Arbetsförmedlingen och a-kassorna behöver samverka för att bara personer som är anmälda som arbetssökande ska få ersättning

IAF har granskat ärenden hos 17 a-kassor och hos Arbetsförmedlingen och har funnit att arbetslöshetsersättning har betalats ut till personer som inte har varit anmälda som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, eller inte uppfyllt andra grundläggande krav. Arbetsförmedlingen och a-kassorna behöver vidta åtgärder för att komma till rätta med de brister och risker som IAF har identifierat i granskningen.

Nyhet

Ny rapport från IAF redovisar arbetslöshetskassornas upptäckta felaktiga utbetalningar för 2020–2022

Arbetslöshetskassornas upptäckta felaktiga utbetalningarna var 221 miljoner kronor 2022 varav 93 miljoner hittills har återbetalats. Det är uppgifter som IAF lämnar till regeringen idag. Rapporten till regeringen innehåller uppgifter om upptäckta felaktiga utbetalningar för 2020 till 2022 samt antalet polisanmälningar av bidragsbrott för samma tidsperiod.

Pressmeddelande

Arbetsförmedlingen behöver vidareutveckla och anpassa sin kontrollverksamhet

Arbetsförmedlingen har för stort fokus på antalet sökta arbeten i kontrollen av de arbetssökandes aktivitetsrapporter. IAF vill att kontrollen ska bli mer kvalitativ när det gäller att följa upp om en arbetssökande utökar sitt geografiska och yrkesmässiga sökområde. Med mer heltäckande och kvalitativa kontroller skulle Arbetsförmedlingens kontrollarbete vara mer i linje med arbetslöshetsförsäkringens regelverk.

Nyhet

Årsredovisning 2022

IAF:s årsredovisning för 2022 har nu lämnats till regeringen. I årsredovisningen finns en resultatredovisning om myndighetens verksamhet och en finansiell redovisning.

Nyhet

Förlängd väntetid på utbetalningar från flera arbetslöshetskassor

Oftast tar det två till tre veckor att få beslut och sin första utbetalning från arbetslöshetskassorna. Veckostatistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, visar att hälften av de som fick sin första utbetalning under vecka 2 har väntat upp till fem veckor.

Nyhet

IAF lämnar förslag om fördelning av bidrag som ska stärka arbetslöshetskassornas kontrollarbete och motverka felaktiga utbetalningar

Idag lämnar IAF sitt förslag till regeringen om hur tio miljoner kronor i statligt bidrag ska fördelas mellan arbetslöshetskassorna. Bidraget ska stärka arbetslöshetskassornas kontrollarbete och motverka felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen.

Nyhet

Ny rapport belyser Försäkringskassans arbete med avstängningsutredningar

Försäkringskassans arbete med avstängningsutredningar fungerar tillfredsställande i flera delar. Arbetet brister däremot i vissa delar, bland annat att Försäkringskassan inte kan säkerställa att avstängningsärenden prövas skyndsamt. Läs mer om detta i vår rapport 2022:14 Försäkringskassans avstängningsutredningar.

Nyhet

A-kassornas it-system är tillfälligt stängda

På grund av en säkerhetsrelaterad incident är flera a-kassors it-system tillfälligt stängda. Det innebär att det kan vara svårt att nå flera a-kassor via deras webbplatser. Du som behöver komma i kontakt med din a-kassa bör ringa när du inte kan använda a-kassans webbplats för ditt ärende.

Pressmeddelande

IAF står i nära kontakt med Sveriges a-kassor som utreder en säkerhetsincident i a-kassornas it-miljö

A-kassornas IT-miljöer och system är stängda sedan tidigt i fredags och är stängda även idag, måndagen den 5 december. IAF står i tät kontakt med Sveriges a-kassor för att följa hur situationen utvecklas.

Pressmeddelande

Cirka 546 miljoner kronor i felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen 2021

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) uppskattar att de felaktiga utbetalningarna under 2021 var cirka 564 miljoner kronor. Det motsvarar 2,6 procent av de 21,4 miljarder kronor i arbetslöshetsersättning som betalades ut under 2021.

Nyhet

Andelen ersättningstagare som får återkrav från arbetslöshetskassan har ökat under perioden 2010 till 2021

Andelen ersättningstagare som fått minst ett återkrav av arbetslöshetsersättning per år har ökat från 6 procent 2010 till cirka 12 procent 2021. I rapporten ”2022:12 Arbetslöshetskassornas återkrav om arbetslöshetsersättning” redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen hur utvecklingen av återkrav ser ut för perioden 2010–2021. Vi presenterar beskrivande statistik om orsaker till återkrav och sambandsanalyser som indikerar vad som kännetecknar personer som får beslut om återkrav på grund av felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen.

Nyhet

Analys av arbetslöshetskassornas kontrollarbete

IAF har fått i uppdrag av regeringen att undersöka och analysera vilka åtgärder som arbetslöshetskassorna har vidtagit för att motverka felaktiga utbetalningar under 2021 och 2022. Regeringen beslutade under 2021 och 2022 att betala ut bidrag till arbetslöshetskassorna på totalt 20 miljoner kronor för att stärka kontrollarbetet. I granskningen har det även ingått att analysera hur arbetslöshetskassorna har använt bidragen.

Nyhet

Pågående tillsynsärenden

IAF har flera pågående tillsynsärenden som berör förlängd väntetid för förstagångsutbetalningar. De berörda organisationerna är Lärarnas, Unionens och Livsmedelsarbetarnas a-kassor samt Alfakassan.

Nyhet

Ny rapport om Arbetsförmedlingens arbete med handlingsplaner och aktivitetsrapporter

Arbetsförmedlingen upprättar i hög utsträckning individuella handlingsplaner inom 30 dagar efter att arbetssökande skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen. De har även blivit bättre på att granska inkomna aktivitetsrapporter skyndsamt. Men innehållet i handlingsplanerna har brister. Läs mer om detta i rapporten ”Arbetsförmedlingens arbete med handlingsplaner och aktivitetsrapporter 2021 och 2022”.

Nyhet

IAF har granskat Akademikernas arbetslöshetskassa

Akademikernas arbetslöshetskassa har goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Det visar IAF:s granskning av arbetslöshetskassans förvaltning, organisation och handläggning. Akademikernas arbetslöshetskassa har även bra ekonomi samt en strukturerad uppföljning och kontroll av ekonomin.

Pressmeddelande

Mathias Wahlsten är ny generaldirektör för IAF

Den 1 september tillträdde Mathias Wahlsten som ny generaldirektör för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). De första dagarna har ägnats åt att lära känna chefer, medarbetare och det inre arbetet vid IAF. Snart väntar möten med bland annat a-kassornas föreståndare och myndighetschefer med ansvar för arbetslöshetsförsäkringsfrågor i de nordiska länderna.

Nyhet

Arbetslöshetskassornas ekonomi under 2021

Arbetslöshetskassorna har klarat ekonomin bra under 2021 och årsredovisningarna innehåller få brister enligt de regelverk och krav som finns i IAF:s föreskrifter. Det är huvudresultatet av den årliga granskningen av arbetslöshetskassornas årsredovisning och ekonomi 2021.

Nyhet

Ny generaldirektör för IAF

Regeringen har idag fattat beslut om att utse Mathias Wahlsten till ny generaldirektör för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Han tillträder sin tjänst den 1 september 2022.