IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Aktuellt och pressmeddelanden

Här finns alla nyheter och pressmeddelanden från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen från 2018 och framåt.

Nyhet

Ny statistik från IAF

I mars 2019 fick nästan 100 000 personer arbetslöshetsersättning och totalt betalades knappt 1,15 miljarder kronor ut från arbetslöshetsförsäkringen.

Nyhet

IAF föreslår lagändringar

IAF har genomfört en fördjupad rättsutredning om sammanläggning av underrättelser. Syftet med rättsutredningen har varit att utreda och vid behov göra en framställan om lagändring till regeringen.

Pressmeddelande

Felaktiga utbetalningar i arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har beräknat kostnaden för felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen 2017. Den uppgår i det lägsta scenariot till mellan 261 till 553 miljoner kronor och orsakas till största delen av Arbetsförmedlingens bristande kontrollarbete. I det högre scenariot uppskattas kostnaden till mellan 1063 och 1744 miljoner kronor.

Pressmeddelande

Årsstatistik om arbetslöshetsförsäkringen

Under 2018 betalades 12,8 miljarder kronor ut från arbetslöshetsförsäkringen, och 69 procent av personerna som ingår arbetskraften i åldern 16-64 år var med i en a-kassa. Väntetiden att få sin första arbetslöshetsersättning från en a-kassa varierade mellan 4-13 veckor under 2018.

Nyhet

Årsredovisning 2018

Nu har IAF lämnat in årsredovisningen för 2018 till Arbetsmarknadsdepartementet. Där redovisar vi vårt finansiella resultat och en resultatredovisning som är uppdelad på våra tre verksamhetsgrenar; tillsyn och uppföljning, förtydliga regelverket och förvaltning.

Nyhet

Månadsstatistik för december

I december 2018 fick drygt 89 000 personer i Sverige arbetslöshetsersättning från en arbetslöshetskassa och något mer än 900 miljoner kronor betalades ut från arbetslöshetsförsäkringen.

Nyhet

Månadsstatistik från IAF

I november 2018 fick cirka 93 000 personer arbetslöshetsersättning och totalt betalades 1,22 miljarder kronor ut från arbetslöshetsförsäkringen.

Nyhet

Fusion mellan Unionens och Svensk handels arbetslöshetskassa

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen godkänner fusionen mellan Unionens arbetslöshetskassa och Svensk handels arbetslöshetskassa.

Nyhet

Höjning av timlönebeloppet för konstnärligt arbete

IAF har fastställt det schabloniserade timlönebeloppet för konstnärligt arbete till 180 kronor från och med den 1 januari 2019.

Nyhet

Ändrade redovisningsprinciper för årsredovisningar

Inför arbetslöshetskassornas årsredovisning 2018 gäller en ny föreskrift från IAF. Den stora förändringen är att a-kassorna ska redovisa fordringar för felaktig arbetslöshetsersättning till det belopp som beräknas bli betalt.

Nyhet

Månadsstatistik från oktober

I oktober 2018 fick knappt 86 tusen personer arbetslöshetsersättning och totalt betalades nästan en miljard kronor ut.

Nyhet

Nya riktlinjer för statens representanter

Till varje a-kassas styrelse utser IAF en ledamot och en suppleant som statens representanter i styrelsearbetet. IAF har nu fastställt nya riktlinjer för statens representanter.

Nyhet

Nu öppnar vi Mina sidor för a-kassorna

Den 1 november kan a-kassorna börja använda fler e-tjänster hos IAF. Då lanserar vi Mina sidor som handläggare vid a-kassorna når genom att logga in med Bank-ID på vår webbplats.

Pressmeddelande

Omfattande brister i Arbetsförmedlingens kontrollarbete

Arbetsförmedlingen har en viktig roll för att kontrollen i arbetslöshetsförsäkringen och de arbetsmarknadspolitiska programmen ska fungera som den är avsedd. Men det finns omfattande brister i hur myndigheten utför sitt kontrollarbete. Det visar en rapport som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) lämnar till regeringen idag.

Nyhet

Kompletterande aktörer och Arbetsförmedlingens kontrollfunktion

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har granskat om Arbetsförmedlingen säkerställer sin kontrollfunktion när arbetsförmedlingstjänster utförs av kompletterande aktörer.

Nyhet

Månadsstatistik från IAF

I september 2018 fick 88 000 personer i Sverige arbetslöshetsersättning från en arbetslöshetskassa och drygt en miljard kronor betalades ut från arbetslöshetsförsäkringen.

Nyhet

Är Arbetsförmedlingens handlingsplaner uppdaterade och aktuella?

Det är endast 13 av 250 handlingsplaner (5 procent) som kan betraktas som uppdaterade och aktuella. Det visar IAF:s senaste granskning av Arbetsförmedlingens efterlevnad av regelverket inom arbetslöshetsförsäkringen.

Nyhet

Få avvikelser i arbetslöshetskassornas årsredovisningar

Den årliga granskningen av årsredovisningar från landets 27 arbetslöshetskassor visar att få kassor avviker från den föreskrift som styr vad redovisningen ska rapportera.

Nyhet

Får arbetssökande som inte använder digitala tjänster tillräckligt stöd?

En rapport från IAF visar att Arbetsförmedlingen brister i att upprätta handlingsplan och ge stöd utifrån behov till arbetssökande som inte använder myndighetens digitala tjänster.

Nyhet

Månadsstatistik

I augusti 2018 fick 88 000 personer i Sverige arbetslöshetsersättning från en arbetslöshetskassa. Totalt 1 208 miljoner kronor betalades ut från arbetslöshetsförsäkringen under samma månad.