IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Aktuellt och pressmeddelanden

Här finns alla nyheter och pressmeddelanden från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen från 2018 och framåt.

Nyhet

Flera arbetslöshetskassor höjer medlemsavgiften

Flera arbetslöshetskassor har ansökt till IAF om att höja sin medlemsavgift. Orsaken är till stor del att finansieringsavgiften har ökat när taket i försäkringen har höjts. Hittills i år har två arbetslöshetskassor höjt medlemsavgiften. I juli höjer ytterligare fyra arbetslöshetskassor sin avgift.

Nyhet

Rapport: Arbetslöshetskassornas verksamhetsområden

IAF har granskat hur arbetslöshetskassornas verksamhetsområden fungerar i dag och vilken betydelse de har i och med en förändrad arbetsmarknad. Modellen med verksamhetsområden fungerar väl i några avseenden, men det behövs en översyn av de delar av lagen om arbetslöshetskassor som rör verksamhetsområden. Granskningen berör också arbetslöshetskassornas medlemshantering som har vissa brister kopplade till verksamhetsområdet.

Nyhet

Granskning av Journalisternas arbetslöshetskassa

IAF har granskat Journalisternas arbetslöshetskassas förvaltning, organisation samt handläggning av ärenden. IAF gör två påpekanden om hur arbetslöshetskassan hanterar återkrav. Dessa ska återrapporteras till IAF senast den 31 oktober 2020.

Nyhet

Bidrag till små arbetslöshetskassor med höga administrationskostnader

Staten har sedan 2009 betalat ett bidrag till små arbetslöshetskassor som har höga administrationskostnader. IAF har ett uppdrag i regleringsbrevet att lämna förslag till regeringen om vilka arbetslöshetskassor som bör få bidraget. Idag har vi lämnat in vårt förslag.

Nyhet

Uppdrag om hur stöd till a-kassorna ska fördelas

Regeringen har beslutat att ge Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring, IAF i uppdrag att ta fram förslag på hur det sedan tidigare föreslagna bidraget till a-kassorna ska fördelas utifrån hur olika verksamhetsområden har belastats av coronakrisen.

Nyhet

Rapport: Den nya arbetsmarknaden - utmaningar för dagens arbetslöshetsförsäkring

I vår granskning Den nya arbetsmarknaden - utmaningar för dagens arbetslöshetsförsäkring har vi kartlagt hur arbetslöshetsförsäkringen fungerar i förhållande till nyare former där arbetsuppgifter görs som uppdrag utan traditionella anställningsförhållanden.

Nyhet

Rätt till arbetslöshetsersättning för lärare

Vissa bestämmelser som reglerar rätten till arbetslöshetsersättning för lärare innebär att lärare med ferie- eller uppehållslön, cirkelledare och sfi-lärare försätts i en sämre situation än lärare och andra arbetstagare med semesterlön på ett sätt som inte är motiverat. Genom en ändring i våra föreskrifter förbättras rätten till arbetslöshetsersättning för lärare från och med 1 juni 2020.

Nyhet

Rapport om arbetslöshetskassornas avskrivning av återkrav

När arbetslöshetsersättning har blivit felaktigt utbetald ska arbetslöshetskassorna kräva tillbaka den utbetalda ersättningen. Varje år beslutar kassorna om återkrav mellan 100-130 miljoner kronor. I den här granskningen har IAF undersökt i vilken utsträckning och av vilken anledning vissa återkrav blir avskrivna av arbetslöshetskassorna.

Nyhet

IAF visar veckostatistik om arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen följer arbetslöshetskassornas arbete och börjar nu att publicera veckostatistik om arbetslöshetsförsäkringen. Statistik för de senaste veckorna visar bland annat att arbetslöshetskassorna har tagit fler beslut för arbetssökande som tidigare varit företagare än samma period förra året.

Nyhet

Fler medlemmar i arbetslöshetskassorna

Arbetslöshetskassorna hade i mars 3 774 000 medlemmar. Det är en ökning med 114 000 medlemmar (3 procent) jämfört med februari 2020. Störst medlemsökning hade Hotell och restauranganställdas arbetslöshetskassa som ökade med 17 procent. Andra arbetslöshetskassor som har haft stor medlemsökning är Säljarnas arbetslöshetskassa som ökade med 13 procent och Sveriges Arbetares arbetslöshetskassa som ökade med 11 procent.

Nyhet

Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen

Den 8 april beslutade Sveriges riksdag om tillfälliga regler i lagen om arbetslöshetsförsäkring. De nya reglerna börjar gälla den 13 april. Idag har IAF beslutat om en ändring i föreskrifterna IAFFS 2018:2 genom IAFFS 2020:1.

Nyhet

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har tät dialog med arbetslöshetskassorna

Det pågående virusutbrottet har stora konsekvenser på arbetsmarknaden. Det är många personer som har blivit eller riskerar att bli arbetslösa. Regeringen har föreslagit tillfälliga åtgärder i arbetslöshetsförsäkringen och avser att tillföra mer pengar till arbetslöshetskassornas handläggning.

Nyhet

Utbildningsplikten inom etableringsprogrammet

För att stärka nyanländas etablering och för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden införde regeringen utbildningsplikten inom etableringsprogrammet som Arbetsförmedlingen ansvarar för. Reformen började gälla i januari 2018 och nu har IAF granskat hur Arbetsförmedlingen har arbetat med anvisningar till utbildningar för att nyanlända ska förbättra sina möjligheter att få ett arbete.

Nyhet

Årsredovisning 2019

I årsredovisningen beskriver vi verksamhetens resultat och prestationer i en resultatredovisning och en finansiell redovisning.

Nyhet

Ny månadsstatistik från IAF

I november 2019 fick drygt 99 000 personer arbetslöshetsersättning och totalt betalades mer än 1,15 miljarder kronor ut från arbetslöshetsförsäkringen.

Nyhet

Ny månadsstatistik från IAF

I oktober 2019 fick drygt 99 000 personer i Sverige arbetslöshetsersättning från en arbetslöshetskassa. Något mer än 1,3 miljarder kronor betalades ut från arbetslöshetsförsäkringen.

Nyhet

Månadsstatistik för september

Under september månad fick drygt 95 000 personer arbetslöshetsersättning och totalt betalades drygt 1,15 miljarder kronor ut från arbetslöshetsförsäkringen.

Nyhet

Förenklad rutin för att anmäla arbetslöshet

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har ändrat i föreskrifterna som reglerar hur personer ska anmäla sig hos Arbetsförmedlingen för att ha rätt till ersättning vid arbetslöshet.

Nyhet

Ny månadsstatistik

I augusti 2019 fick nästan 97 000 personer arbetslöshetsersättning och totalt betalades drygt 1,3 miljarder kronor ut från arbetslöshetsförsäkringen.

Nyhet

Handläggning av sanktionsärenden inom etableringsersättningen följer regelverket i många delar

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans har olika roller i hanteringen av sanktionsreglerna för etableringsersättningen. IAF:s rapport om sanktioner inom etableringsersättningen visar att handläggningen följer regelverket i många delar.