IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Aktuellt och pressmeddelanden

Här finns alla nyheter och pressmeddelanden från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen från 2018 och framåt.

Nyhet

Ny statistik om underrättelser, sanktioner och verkställanden för 2021

En ny statistikrapport från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) redovisar antalet underrättelser, sanktioner och verkställanden under 2021. Statistiken avser Arbetsförmedlingens, arbetslöshetskassans och Försäkringskassans arbete inom kontrollarbetet för fyra individersättningar som arbetssökande kan ha rätt till. Rapporten heter Underrättelser sanktioner och verkställanden 2021 och kan laddas ned på www.iaf.se.

Nyhet

IAF har granskat Småföretagarnas arbetslöshetskassa

Småföretagarnas arbetslöshetskassa har goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Det visar IAF:s granskning av kassans förvaltning, organisation och handläggning. Kassan har god ekonomi och handläggningen är lätt att följa när det gäller dokumentation och utredning

Pressmeddelande

Arbetsförmedlingens centraliserade kontrollarbete har stärkt kontrollen av arbetssökande

Centraliseringen av kontrollarbetet har stärkt kontrollen av de arbetssökande på flera sätt. Antalet underrättelser som Arbetsförmedlingen har skickat till arbetslöshetskassorna och till Arbetsförmedlingens enhet Ersättningsprövning har ökat, samtidigt som mörkertalet har minskat märkbart. Det redovisar IAF i rapporten ”Kontrollarbetets utveckling i en Arbetsförmedling i förändring”.

Nyhet

Felaktiga utbetalningar från arbetslöshetskassorna 2021 och 2020

För att bidra till det övergripande målet om minskade felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen fick IAF i regleringsbrevet för 2022 i uppdrag att undersöka och analysera felaktiga utbetalningar från arbetslöshetskassorna för 2021 och 2020. Den här rapporten innehåller IAF:s redovisning av uppdraget.

Nyhet

Analys av arbetslöshetskassornas kontrollarbete

IAF har fått i uppdrag av regeringen att undersöka och analysera vilka åtgärder som arbetslöshetskassorna har vidtagit för att motverka felaktiga utbetalningar under 2021 och 2022. Uppdraget ska även ge en analys av hur arbetslöshetskassorna har använt de bidrag på totalt 20 miljoner kronor som betalades ut i syfte att stärka kontrollarbetet.

Nyhet

Årsredovisning för 2021

Idag har IAF lämnat in årsredovisningen för 2021 till regeringen.

Nyhet

Årsstatistik om arbetslöshetsförsäkringen för 2021

Under 2021 betalades 21,4 miljarder kronor ut från arbetslöshetskassorna. Det är en minskning med 3,2 miljarder kronor jämfört med 2020. Under 2021 var 73 procent av personerna som ingår i arbetskraften i åldern 16-64 år var med i en a-kassa. Väntetiden att få sin första utbetalning från a-kassan varierade mellan 4-14 veckor under 2021. Detta och mer finns att läsa i vår samlade årsstatistik.

Nyhet

Beslut om höjning av timlönebeloppet för konstnärligt arbete

IAF har beslutat att höja det schabloniserade timlönebeloppet för konstnärligt arbete till 189 kronor från och med den 1 juni 2022.

Nyhet

Konsekvenser av de tillfälliga regeländringarna i arbetslöshetsförsäkringen

De tillfälliga ändringarna i arbetslöshetsförsäkringen som infördes 2020 bidrog till att fler kunde ta del av den snabbare, och med höjd dagersättning. Kvinnor påverkades troligtvis mest av det ändrade arbetsvillkoret och män påverkades mest av den höjda ersättningsnivån. Ändringarna infördes samtidigt som arbetslöshetskassorna hade rekordstor ärendemängd och flera arbetslöshetskassor menar att det till viss del bidrog till förlängda handläggningstider. Det är exempel på konsekvenser som IAF har identifierat i granskningen av hur de tillfälliga reglerna har påverkat arbetssökande, arbetslöshetskassorna och arbetslöshetsförsäkringen.

Nyhet

Förslag till fördelning av bidrag som ska stärka kontrollarbetet och motverka felaktiga utbetalningar

Regeringen avser att fördela 10 miljoner kronor i bidrag till a-kassorna som ska stärka kontrollarbetet och motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen. Idag redovisar IAF en rapport till regeringen som utgör ett förslag till hur bidraget ska fördelas mellan a-kassorna.

Nyhet

Vi fortsätter att redovisa veckostatistik om arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fortsätter att redovisa veckostatistik om arbetslöshetsförsäkringen under 2022, precis som under 2021. Uppgifterna publiceras varje måndag och visar fem indikatorer.

Nyhet

Kommunala arbetsmarknadsanställningar

Kommunerna är sedan länge en viktig aktör som anordnar insatser och aktiviteter som berör många arbetslösa personer. En åtgärd som används inom den kommunala arbetsmarknadspolitiken är kommunala arbetsmarknadsanställningar. I rapporten redovisas resultatet av en granskning med syftet att belysa hur kommunerna använder sig av dessa anställningar och vilka konsekvenser det kan få för arbetslöshetsförsäkringen och dess roll som omställningsförsäkring. Granskningens resultat och slutsatser ska ses som ett bidrag till att belysa arbetslöshetsförsäkringens roll i förhållande till andra aktörer inom arbetsmarknadspolitiken.

Nyhet

Nya föreskrifter från IAF med bestämmelser om arbetslöshetskassornas årsredovisningar

Den 8 december beslutade IAF att utfärda nya ändringsföreskrifter, IAFFS 2021:3. Ändringarna berör gällande föreskrifter om arbetslöshetskassor, IAFFS 2018:1 och de bestämmelser som rör arbetslöshetskassornas årsredovisningar.

Nyhet

Deltidsbegränsningen i arbetslöshetsförsäkringen

2017 förändrades den regel som begränsar hur länge en sökande kan få arbetslöshetsersättning för veckor hen har deltidsarbetat. IAF har analyserat vad den nya begränsningsregeln har haft för konsekvenser för utbetalningarna av arbetslöshetsersättning, hur den har påverkat deltidsarbetande ersättningstagare samt om den har påverkat kvinnor och män lika. Granskningen analyserar också hur förändringen har påverkat arbetslöshetsförsäkringens funktion som en omställningsförsäkring.

Nyhet

Analys och utvärdering av arbetslöshetskassornas handläggningstider 2020

IAF har fått i uppdrag av regeringen att granska, analysera och utvärdera orsakerna till långa handläggningstider hos vissa arbetslöshetskassor under 2020. I granskningen har det även ingått att analysera hur handläggningstiderna har påverkats hos de arbetslöshetskassor som har haft en stor ökning av ersättningsansökningar under året samt att undersöka hur arbetslöshetskassorna har använt det tillfälliga bidrag som betalades ut 2020 och om det fick någon effekt.

Nyhet

Enheten Ersättningsprövnings handläggning och handläggningstider

Arbetsförmedlingens enhet Ersättningsprövning har tidigare befunnit sig i en situation med långa handläggningstider av sanktionsärenden. IAF har granskat enheten Ersättningsprövnings handläggningstider och deras arbete att korta ner dem. Granskningen omfattar även frågan om centralisering av kontrollarbetet på Arbetsförmedlingen har påverkat enheten Ersättningsprövnings handläggning och handläggningstider.

Nyhet

Hur många underrättelser låter Arbetsförmedlingen bli att skicka?

IAF har tidigare granskat hur många underrättelser Arbetsförmedlingen låtit bli att skicka. 2018 fann IAF att det så kallade mörkertalet för underrättelser var 20 procent. Den här granskningen visar att mörkertalet för underrättelser nu är mindre än en procent.

Nyhet

Fusion mellan Hamnarbetarnas och Sveriges arbetares arbetslöshetskassa

Inspektionen för arbetslöshetskassan (IAF) har godkänt fusionsavtalet mellan Sveriges arbetares arbetslöshetskassa och Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa. Fusionen genomförs den 1 november och innebär att medlemmarna i Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa blir medlemmar i Sveriges arbetares arbetslöshetskassa.

Nyhet

Har Arbetsförmedlingen skapat förutsättningar för kontrollen av arbetssökande som använder självserviceflödet?

Arbetsförmedlingen behöver fortsätta att arbeta med att integrera och skapa förutsättningar för en väl fungerande kontroll av arbetssökande som tar del av självserviceflödet. Det framgår av granskningen 2021:13 Självserviceflödet - Har Arbetsförmedlingen skapat förutsättningar för en väl fungerande kontroll?

Nyhet

Nya ledamöter i insynsrådet för IAF

Regeringen har förordnat åtta personer att vara ledamöter i insynsrådet vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.