IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Aktuellt och pressmeddelanden

Här finns alla nyheter och pressmeddelanden från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen från 2018 och framåt.

Nyhet

Rapport om Arbetsförmedlingens arbete med handlingsplaner och aktivitetsrapporter 2019 och 2020

Både handlingsplaner och aktivitetsrapporter är centrala verktyg för att stödja den som är arbetslös att snabbt ställa om till annat arbete. Verktygen är också en förutsättning för att Arbetsförmedlingen ska kunna kontrollera att den som får ersättning lever upp till regelverkens krav. Ärendegranskningar, genomförda under 2020, visar att Arbetsförmedlingen brister i arbetet med handlingsplaner och aktivitetsrapporter. Störst brister finns det i hanteringen av handlingsplaner och aktivitetsrapporter för de som är långtidsarbetslösa.

Nyhet

Flera arbetslöshetskassor höjer medlemsavgiften från och med januari 2021

Under året har många arbetslöshetskassor begärt att höja sin medlemsavgift. Orsaken är bland annat att de har ökade kostnader i samband med att taket i försäkringen har blivit högre under 2020. Hittills i år har elva arbetslöshetskassor höjt medlemsavgiften Ytterligare åtta arbetslöshetskassor höjer avgiften från och med 1 januari 2021.

Nyhet

Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2019

Den årliga granskningen av arbetslöshetskassornas årsredovisningar visar att kassorna i huvudsak följer föreskrifterna som styr hur årsredovisningar ska utformas. Den visar också att arbetslöshetskassornas ekonomi generellt är god.

Nyhet

Konstruktionen av Arbetslöshetskassan Alfa som den kompletterande arbetslöshetskassan behöver ses över

Det finns risker i Arbetslöshetskassan Alfas konstruktion. Riskerna innebär att det kan uppstå intressekonflikter, att det finns föreningsrättsliga oklarheter och att arbetslöshetskassans styrning riskerar att bli otydlig. Därför anser IAF att det finns ett behov av att se över den kompletterande arbetslöshetskassans konstruktion. Det är slutsatser som IAF presenterar i en granskningsrapport om Arbetslöshetskassan Alfas roll som kompletterande arbetslöshetskassa.

Nyhet

IAF svarar på remiss om nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen

Förslaget om en ny arbetslöshetsförsäkring, enligt betänkandet i SOU 2020/37, presenterar flera reformer av arbetslöshetsförsäkringen. IAF instämmer i de reformbehov som utredningen har identifierat och instämmer även i de förslag som har lämnats i betänkandet. Det finns däremot ett antal frågor som behöver analyseras mer innan lagstiftaren beslutar om ett nytt regelverk.

Nyhet

Tipsa IAF om risker och brister

Nu startar IAF en tipsfunktion på iaf.se där allmänheten kan lämna tips om risker och brister inom arbetslöshetsförsäkringen, aktivitetsstödet, utvecklingsersättningen och etableringsersättningen. Förhoppningen är att tipsen kan användas i myndighetens tillsynsarbete.

Nyhet

Ändrade föreskrifter om godtagbara skäl för en programdeltagare att inte aktivt söka lämpliga arbeten

IAF har den 9 oktober 2020 utfärdat nya ändringsföreskrifter som innebär att myndighetens föreskrifter IAFFS 2017:5 om godtagbara skäl för en programdeltagare att inte aktivt söka lämpliga arbeten ändras på så sätt att den som deltar i det arbetsmarknadspolitiska programmet Förberedande insatser inte längre ska anses ha godtagbara skäl för att inte aktivt söka lämpligt arbete under tiden i programmet.

Nyhet

Tillsyn startar för arbetslöshetskassor med lång genomströmningstid

Flera arbetslöshetskassor har just nu lång genomströmningstid för nya ersättningsärenden. Det innebär att arbetssökande får vänta väldigt länge – i vissa fall mer än fem månader – på att få besked om hen har rätt till arbetslöshetsersättning. Nu startar IAF ett tillsynsärende som ska följa upp genomströmningstiden för tre arbetslöshetskassor.

Nyhet

Flera arbetslöshetskassor höjer medlemsavgiften

Flera arbetslöshetskassor har ansökt om att höja sin medlemsavgift. Hittills i år har åtta a-kassor höjt avgiften och i oktober höjer ytterligare tre kassor sin medlemsavgift. Avgiften till arbetslöshetskassan varierar nu mellan 110 och 175 kronor per månad.

Nyhet

Arbetsförmedlingens automatiska beslut om sanktioner

IAF har granskat Arbetsförmedlingens automatiserade beslut om sanktion, när en programdeltagare inte hade lämnat in sin aktivitetsrapport inom utsatt tid.

Nyhet

Granskning av Arbetslöshetskassan Alfa

IAF har granskat Arbetslöshetskassan Alfas förvaltning, organisation samt handläggning av ärenden.

Nyhet

På väg till arbete

I den här granskningen belyser IAF arbetssökandes erfarenheter av vägen till arbete. I form av ett magasin redovisar vi resultaten från ett antal intervjuer och en enkätundersökning med arbetssökande som vi genomförde under 2019. Genom att tillvarata arbetssökandes erfarenheter och kunskap vill vi bidra till mer lärande och utveckling inom vårt område.

Nyhet

Bristyrken och arbetslöshet

IAF har granskat hur väl arbetslöshetsförsäkringen fungerar som omställningsförsäkring för ersättningstagare som ska söka arbete i bristyrken. Granskningen utgår dels från en statistisk analys av alla ersättningstagare som sökte heltidstjänster under 2018 och dels från en ärendegranskning av ersättningstagare som sökte bristyrket undersköterska.

Nyhet

Goda förutsättningar för Arbetsförmedlingens kontrollarbete

Arbetsförmedlingen arbetar systematiskt med kontrolluppdraget sedan enheten Granskning och kontroll inrättades. Det ger goda förutsättningar för att kontrollarbetet ska kunna fungera väl genom centraliseringen av kontrollfunktionen. Läs mer i vår senaste granskningsrapport: Arbetsförmedlingens centralisering av kontrollarbetet

Nyhet

Förslag till fördelning av tillfälligt bidrag till arbetslöshetskassor

IAF har lämnat förslag till regeringen om hur det tillfälliga bidraget på 100 miljoner kronor till arbetslöshetskassorna kan fördelas.

Nyhet

Flera arbetslöshetskassor höjer medlemsavgiften

Flera arbetslöshetskassor har ansökt till IAF om att höja sin medlemsavgift. Orsaken är till stor del att finansieringsavgiften har ökat när taket i försäkringen har höjts. Hittills i år har två arbetslöshetskassor höjt medlemsavgiften. I juli höjer ytterligare fyra arbetslöshetskassor sin avgift.

Nyhet

Rapport: Arbetslöshetskassornas verksamhetsområden

IAF har granskat hur arbetslöshetskassornas verksamhetsområden fungerar i dag och vilken betydelse de har i och med en förändrad arbetsmarknad. Modellen med verksamhetsområden fungerar väl i några avseenden, men det behövs en översyn av de delar av lagen om arbetslöshetskassor som rör verksamhetsområden. Granskningen berör också arbetslöshetskassornas medlemshantering som har vissa brister kopplade till verksamhetsområdet.

Nyhet

Granskning av Journalisternas arbetslöshetskassa

IAF har granskat Journalisternas arbetslöshetskassas förvaltning, organisation samt handläggning av ärenden. IAF gör två påpekanden om hur arbetslöshetskassan hanterar återkrav. Dessa ska återrapporteras till IAF senast den 31 oktober 2020.

Nyhet

Bidrag till små arbetslöshetskassor med höga administrationskostnader

Staten har sedan 2009 betalat ett bidrag till små arbetslöshetskassor som har höga administrationskostnader. IAF har ett uppdrag i regleringsbrevet att lämna förslag till regeringen om vilka arbetslöshetskassor som bör få bidraget. Idag har vi lämnat in vårt förslag.

Nyhet

Uppdrag om hur stöd till a-kassorna ska fördelas

Regeringen har beslutat att ge Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring, IAF i uppdrag att ta fram förslag på hur det sedan tidigare föreslagna bidraget till a-kassorna ska fördelas utifrån hur olika verksamhetsområden har belastats av coronakrisen.