IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Aktuellt och pressmeddelanden

Här finns alla nyheter och pressmeddelanden från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen från 2018 och framåt.

Nyhet

Nya ledamöter i insynsrådet för IAF

Regeringen har förordnat åtta personer att vara ledamöter i insynsrådet vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Nyhet

Fungerar Arbetsförmedlingens kontroll av aktivitetsrapporter?

Arbetsförmedlingen utför sin kontroll av aktivitetsrapporter på ett mer systematiskt sätt än tidigare. Men trots att kontrollen av aktivitetsrapporter i stora delar fungerar tillfredsställande skickar Arbetsförmedlingen ändå inte alla underrättelser till arbetslöshetskassorna som de borde med anledning av innehållet i aktivitetsrapporterna. Detta är delar av resultatet från IAF:s granskning ” Fungerar Arbetsförmedlingens kontroll av aktivitetsrapporter?”.

Nyhet

Nya nyckeltal i statistiken om arbetslöshetskassorna

Arbetslöshetskassornas nyckeltal i vår statistikdatabas har utökats med uppgifter om personalkostnader och antal anställda.

Nyhet

Samverkan om övergången mellan arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd är bra men kan bli bättre

En bättre samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna kan minska risken för felaktiga utbetalningar och för att lika ärenden ska handläggas olika. Även informationen till sökande kan förbättras genom ett målinriktat samverkansarbete. Det är tre resultat som beskrivs i IAF:s granskningsrapport "Övergången mellan arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd".

Nyhet

Riskanalys och handlingsplan ska bidra till starkt kontrollarbete inom arbetslöshetsförsäkringen

IAF har flera uppdrag i regleringsbrevet för verksamhetsåret 2021 som syftar till att stärka kontrollarbetet inom arbetslöshetsförsäkringen. Idag lämnar vi vår återrapportering till regeringen om dessa. Den består av en riskanalys som identifierar möjliga risker för felaktiga utbetalningar och en handlingsplan för hur vi ska bidra till att motverka felaktiga utbetalningar.

Nyhet

IAF har granskat arbetslöshetskassornas årsredovisning och ekonomi för 2020

Arbetslöshetskassorna har klarat ekonomin bra under 2020 och årsredovisningarna innehåller få brister enligt de regelverk och administrativa krav som finns i IAF:s föreskrifter. Det är huvudresultatet av den årliga granskningen av arbetslöshetskassornas årsredovisning och ekonomi för 2020.

Nyhet

Ny rapport om Arbetsförmedlingens arbete med handlingsplaner och aktivitetsrapporter

IAF:s årliga granskning av Arbetsförmedlingens arbete med arbetssökandes individuella handlingsplaner och aktivitetsrapporter visar att nio av tio arbetssökande har en handlingsplan – men arbetet brister när det gäller innehållet i handlingsplanerna. Bristerna är större när det gäller långtidsarbetslösa. IAF:s nya rapport är ett kunskapsunderlag för Arbetsförmedlingens fortsatta utveckling av verksamheten.

Nyhet

Flera arbetslöshetskassor ändrar medlemsavgiften

Akademikernas a-kassa sänker sin medlemsavgift med tio kronor till 130 kronor från och med den 1 oktober 2021. Från samma dag har Byggnadsarbetarnas a-kassa meddelat en höjning av sin medlemsavgift.

Pressmeddelande

Bidrag till a-kassor ska stärka kontrollarbetet och motverka felaktiga utbetalningar

Regeringen avser att fördela 10 miljoner kronor i bidrag till a-kassorna för att stärka kontrollarbetet och motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen. IAF har lämnat ett förslag till regeringen på hur bidraget till a-kassorna ska fördelas.

Nyhet

Jämställdhetsintegrering

IAF har nu fastställt en plan för hur myndigheten ska utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering under perioden 2022-2025.

Nyhet

Statistik från IAF om underrättelser, sanktioner och verkställanden 2020

I rapporten "Underrättelser, sanktioner och verkställanden 2020" redovisar vi statistik över de underrättelser som Arbetsförmedlingen skickar när det finns skäl att anta att arbetssökande inte uppfyller villkoren för att få ersättning. Vi redovisar även statistik över de sanktioner som arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingen beslutar om, och över Försäkringskassans verkställande av de beslut om avstängning som Arbetsförmedlingen tagit för programdeltagare.

Nyhet

Beslutsunderlag om bidrag till små arbetslöshetskassor

Sedan 2009 har små arbetslöshetskassor som har höga administrationskostnader fått ett särskilt bidrag från staten. IAF har uppdraget att lämna förslag till regeringen om hur bidraget ska fördelas. För 2021 föreslår IAF att Hamnarbetarnas, Pappersindustriarbetarnas, Sveriges arbetares och Säljarnas arbetslöshetskassa får bidrag till sin verksamhet.

Nyhet

Ny chefsjurist vid IAF

Den 1 juni började Lena Byström tjänsten som chefsjurist och chef för rättsenheten vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.

Nyhet

Nya föreskrifter på IAF

Den 31 mars beslutade IAF att utfärda två nya föreskrifter. Ändringarna berör föreskrifter om arbetslöshetsförsäkring och föreskrifter om storlek på avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan.

Nyhet

Otillräcklig kontroll inom Kundval rusta och matcha

Arbetsförmedlingen brister i sitt arbete med att följa upp och kontrollera de fristående aktörernas arbete med avvikelserapporteringen. Det bedömer IAF i en granskning av kontrollfunktionen inom försöksverksamheten av Kundval Rusta och matcha (KROM).

Nyhet

Författningsändringar kan ge bättre tillsyn

I en hemställan till regeringen lämnar IAF förslag till ändringar i tre författningar som reglerar arbetslöshetskassornas arbete och hur personuppgifter får behandlas vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. De begärda ändringarna skulle ge IAF bättre tillsynsmöjligheter genom direktåtkomst i handläggningssystem, uppgifter om arbetslöshetskassornas avslagsbeslut och utökade möjligheter att söka i ärenden.

Nyhet

Årsredovisning 2020

Idag har IAF lämnat in sin årsredovisning till regeringen.

Nyhet

Väntetid – nytt mått i IAF:s statistikdatabas

IAF följer arbetslöshetskassornas handläggning genom att mäta hur lång tid det tar att få sin första utbetalning från arbetslöshetsförsäkringen. Från och med den 8 februari 2021 mäts tiden som väntetid och det blir ett nytt mått som ersätter det tidigare måttet genomströmningstid i statistikdatabasen. Väntetiden mäts från att en arbetslöshetskassa tar emot en ny tidrapport till att den första ersättningen är utbetald.

Nyhet

Granskning av STs arbetslöshetskassa

IAF har granskat STs arbetslöshetskassas förvaltning, organisation och handläggning av ärenden. Resultatet visar att kassan arbetar strukturerat med uppföljning och har stabil ekonomi. I ärendegranskningen har IAF påpekat brister i dokumentationen kring ärenden om återkrav. Dessa brister har redan åtgärdats. Därför begärs ingen uppföljning med anledning av granskningen.

Nyhet

Utvecklingsområden för arbetslöshetskassornas samverkan

Granskningen Arbetslöshetskassornas samverkan visar att a-kassornas samverkan i många avseenden är ändamålsenlig men att det finns utvecklingsområden. Ett utvecklingsområde är samverkan kring it-utveckling. Ett annat är samverkan inför möjliga krissituationer för att motverka stora skillnader i handläggningstider vid kraftiga ärendeökningar.