IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Rättsfall

Här kan du läsa om vissa av myndighetens överklaganden och yttranden i mål om arbetslöshetsförsäkringen som ännu inte är avgjorda i förvaltningsdomstolarna. Frågor som är viktiga för rättstillämpningen och av allmänintresse publiceras i fulltext. När domen har meddelats i dessa mål publicerar vi den i sin helhet som ett avgörande. Vi publicerar också andra domar som är viktiga för rättstillämpningen inom IAF:s verksamhetsområde.

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 6329-15

Fråga om avstängning i 45 ersättningsdagar på grund av otillbörligt uppförande. Den enskilde hade avskedats från sin anställning på grund av att han arbetat...

Domen

Avgörande

Dom i förvaltningsrättens mål nr 3218-15

Fråga om den sökande har lagt företaget vilande och om a-kassan utrett ärendet tillräckligt. Den enskilde har överklagat domen men kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd...

Domen

Avgörande

Dom i förvaltningsrättens mål nr 1712-15

Fråga om grund för eftergift förelegat enligt 68 d § ALF...

Domen

Avgörande

Dom i förvaltningsrättens mål nr 10111-15

Fråga om den sökande haft godtagbart skäl att inte lämna aktivitetsrapport i tid. Även fråga om det förhållandet att den sökande var avstängd från...

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 1338-15

Fråga om rätt till inkomstrelaterad ersättning vid kortare "glapp i medlemsperioden" i samband med återinträde i den svenska arbetslöshetsförsäkringen.

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 963-15

Frågan i målet är om den sökandes näringsverksamhet ska anses utgöra bisyssla enligt 39 § ALF.

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 8312-15

Fråga om ett av arbetsgivaren betalt outplacementprogram ska betraktas som avgångsvederlag.

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 571-15

Fråga om ett av arbetsgivaren betalt outplacementprogram ska betraktas som avgångsvederlag.

Domen

Avgörande

Dom i förvaltningsrättens mål nr 21782-15

Fråga om den sökande lagt sitt företag vilande. IAF har överklagat domen men kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd enligt beslut 2016-07-13, mål nr...

Domen

Avgörande

Dom i förvaltningsrättens mål nr 4508-15

Fråga om befrielse från återbetalning av statsbidrag.

Domen