IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Aktuellt och pressmeddelanden

Här finns alla nyheter och pressmeddelanden från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen från 2018 och framåt.

Nyhet

Timlönebeloppet för konstnärligt arbete höjs från 1 oktober 2023

IAF har beslutat att fastställa det schabloniserade timlönebeloppet för konstnärligt arbete i två steg. Den första höjningen sker 1 oktober 2023. Då blir det nya timlönebeloppet 197 kronor. Den andra höjningen sker 1 juni 2024. Då blir det nya beloppet 203 kronor.

Nyhet

Brister i arbetet med signaler kvarstår i Arbetsförmedlingens kontrollarbete

Arbetsförmedlarna har god kännedom om sin roll i kontrollen av arbetssökande. De vet i vilka situationer som de ska skicka signaler om misstänkt misskötsamhet och det finns rutiner för kontrollarbetet. Men arbetsförmedlarna skickar ändå inte alla signaler som de borde när det finns anledning att tro att den arbetssökande inte uppfyller villkoren som gäller för att ha rätt till ersättning. Det riktar IAF en anmärkning mot. Läs mer om detta i rapport 2023:12 Arbetsförmedlarens roll i kontrollen av arbetssökande

Nyhet

IAF välkomnar reformer inom arbetslöshetsförsäkringen

Regeringen har föreslagit att arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras så att den baseras på inkomster av förvärvsarbete. Generaldirektör Mathias Wahlsten på Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) välkomnar ett förslag på ny lagstiftning.

Nyhet

A-kassornas ekonomi var stabil under 2022

2022 var ett stabilt år för a-kassornas ekonomi. Ingen a-kassa behövde höja medlemsavgifterna och administrationskostnaderna låg kvar på samma nivåer som under 2021. Det konstaterar IAF efter att ha granskat a-kassornas årsredovisningar för 2022. Läs mer i vår granskning 2023:11 Arbetslöshetskassornas ekonomi 2022.

Pressmeddelande

IAF förelägger Unionens a-kassa att vidta åtgärder för att nå kortare handläggningstider

IAF förelägger Unionens a-kassa att vidta åtgärder för att förkorta handläggningstiderna för de som söker arbetslöshetsersättning för första gången.

Nyhet

Föreskrifter och allmänna råd om lämpligt arbete på extern remiss

IAF har tagit fram förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om lämpligt arbete som kan börja gälla 1 januari 2024. Nu får Arbetsförmedlingen, arbetslöshetskassorna och Sveriges a-kassor möjlighet att lämna synpunkter senast 15 september 2023.

Nyhet

Nya blanketter för att anmäla ändringar gällande arbetslöshetskassornas företrädare och revisorer

IAF har tagit fram nya blanketter som arbetslöshetskassorna ska använda för att anmäla sina företrädare, det vill säga styrelseledamöterna, kassaföreståndaren och andra firmatecknare samt hur firman tecknas, och revisorer till IAF för registrering i föreningsregistret AKREG.

Pressmeddelande

Arbetsförmedlingen arbetar till stor del enligt principerna om likabehandling

Den arbetssökandes kön eller härkomst påverkar varken arbetsförmedlare eller kontrollhandläggare när de får frågor att lösa fiktiva ärenden som ingår i Arbetsförmedlingens kontrollarbete. Det visar IAF:s granskning 2023:10 Likabehandling i kontrollfunktionen som utvärderar hur Arbetsförmedlingen förhåller sig till likabehandlingsprincipen inom arbetslöshetsförsäkringen.

Nyhet

Ny statistik om underrättelser, sanktioner och verkställanden för 2022

En ny statistikrapport från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) redovisar antalet underrättelser, sanktioner och verkställanden under 2022. Statistiken avser Arbetsförmedlingens, arbetslöshetskassans och Försäkringskassans arbete inom kontrollarbetet för fyra individersättningar som arbetssökande kan ha rätt till. Rapporten heter 2023:9 Underrättelser sanktioner och verkställanden 2022 och kan laddas ned på www.iaf.se.

Pressmeddelande

Regeländringar kan ge kortare handläggningstid och ökad likabehandling i sanktionsärenden

I rapport 2023:8 Orsaker till och effekter av långa handläggningstider för underrättelser påtalar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) behov av ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Nyhet

IAF har kartlagt arbetslöshetskassornas robusthet och kontinuitetsplanering

IAF har kartlagt arbetslöshetskassornas robusthet och kontinuitetsplanering för att klara sin verksamhet vid samhällsstörningar, kris och höjd beredskap. IAF föreslår att regeringen utreder om arbetslöshetskassorna har tillräckliga förutsättningar för att hantera sådana händelser.

Nyhet

Granskning av Arbetslöshetskassan Vision

IAF har granskat Arbetslöshetskassan Visions förvaltning, organisation samt handläggning av ärenden.

Nyhet

Granskning av Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa

IAF har granskat Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassas förvaltning, organisation samt handläggning av ärenden.

Pressmeddelande

IAF förelägger Alfa-kassan och Kommunals arbetslöshetskassa att vidta åtgärder för att förkorta handläggningstider

I ett beslut från IAF föreläggs Alfa-kassan och Kommunals arbetslöshetskassa att vidta åtgärder för att förkorta deras handläggningstiderna för de som söker arbetslöshetsersättning för första gången.

Nyhet

Ny layout för statistik från IAF

Från och med 13 april har vi ett nytt utseende på vår statistikdatabas. Uppgifterna från databasen presenteras i en ny layout med fördefinierade tabeller eller diagram. Målet med det nya utseendet är att ge användare en bra överblick och göra det lätt välja hur du vill ta del av de statistikuppgifter som du är intresserad av.

Nyhet

Arbetsförmedlingen och a-kassorna behöver samverka för att bara personer som är anmälda som arbetssökande ska få ersättning

IAF har granskat ärenden hos 17 a-kassor och hos Arbetsförmedlingen och har funnit att arbetslöshetsersättning har betalats ut till personer som inte har varit anmälda som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, eller inte uppfyllt andra grundläggande krav. Arbetsförmedlingen och a-kassorna behöver vidta åtgärder för att komma till rätta med de brister och risker som IAF har identifierat i granskningen.

Nyhet

Ny rapport från IAF redovisar arbetslöshetskassornas upptäckta felaktiga utbetalningar för 2020–2022

Arbetslöshetskassornas upptäckta felaktiga utbetalningarna var 221 miljoner kronor 2022 varav 93 miljoner hittills har återbetalats. Det är uppgifter som IAF lämnar till regeringen idag. Rapporten till regeringen innehåller uppgifter om upptäckta felaktiga utbetalningar för 2020 till 2022 samt antalet polisanmälningar av bidragsbrott för samma tidsperiod.

Pressmeddelande

Arbetsförmedlingen behöver vidareutveckla och anpassa sin kontrollverksamhet

Arbetsförmedlingen har för stort fokus på antalet sökta arbeten i kontrollen av de arbetssökandes aktivitetsrapporter. IAF vill att kontrollen ska bli mer kvalitativ när det gäller att följa upp om en arbetssökande utökar sitt geografiska och yrkesmässiga sökområde. Med mer heltäckande och kvalitativa kontroller skulle Arbetsförmedlingens kontrollarbete vara mer i linje med arbetslöshetsförsäkringens regelverk.

Nyhet

Årsredovisning 2022

IAF:s årsredovisning för 2022 har nu lämnats till regeringen. I årsredovisningen finns en resultatredovisning om myndighetens verksamhet och en finansiell redovisning.

Nyhet

Förlängd väntetid på utbetalningar från flera arbetslöshetskassor

Oftast tar det två till tre veckor att få beslut och sin första utbetalning från arbetslöshetskassorna. Veckostatistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, visar att hälften av de som fick sin första utbetalning under vecka 2 har väntat upp till fem veckor.